Kaivutyö kaapelien läheisyydessä

Ennen kaivua

Kaivajalla on selonottovelvoite

 • Selvitä kaivualueella olevien maakaapelien sijainti hyvissä ajoin.
 • Kaapelien sijaintitiedon saat kaivulupa.fi tai verkkoselvitys.fi-palveluista, alueen sähköverkkoyhtiöstä tai kyseisen kunnan johtotietopalvelusta.
 • Käytä aina ajan tasalla olevaa kaapelikarttaa.
 • Kaapelinäyttö on tilattava hyvissä ajoin. Näytön tilausaika vaihtelee yhtiöittäin. Yleisesti näyttö on syytä tilata vähintään 5 vrk ennen työn aloittamista. Kiireellisten sekä hätätilanteiden osalta menetellään tapauskohtaisesti.
 • Muista selvittää sähkökaapelien lisäksi myös muiden maanalaisten rakenteiden sijainnit.
 • Kaapelien sijainnin selvittäminen on kaivutyömaasta vastuussa olevan henkilön vastuulla.

Noudata kaivuohjeita

 • Varmista, että saat sähköverkkoyhtiöltä ohjeet kaapelien lähellä työskentelystä.
 • Muista, että kaivajalla on velvollisuus tutustua kaivuohjeisiin ja toimia ohjeiden mukaisesti.

Kaapelien läheisyydessä kaivaminen

Lähesty kaapelia käsikaivuna

 • Lähesty kaapelia aina varovasti käsikaivuna, kunnes olet paikallistanut kaikki kaapelit.
 • Muista, että kaapelin sijaintia ei voida näyttää “millilleen”. Kaapelikartoissa ja kaapelinäytössä on aina toleranssi.
 • Huomioi, että kaapelit voivat sijaita normaalista poikkeavassa syvyydessä ja että samalla reitillä voi olla useita kaapeleita.

Lisätietoa: Erityisesti vanhempien kaapelien sijaintitieto ei ole tarkka. Lisäksi kaapelin sijainti voi olla tavanomaista matalammassa useasta eri syystä. Maanpintaa on voitu muokata kaapelin asentamisen jälkeen, ojia on voitu kunnostaa tai vanhojen kaapelien asennussyvyyn voi poiketa nykyohjeista.

Kauha: Valitse tasareunainen kauha kaapelien läheisyydessä kaivamiseen. Kokemuksen mukaan kynsikauhan käyttö kaapelien läheisyydessä lisää kaapelien vaurioitumisriskiä.

Routa

 • Kaivaessasi routaista maata, sulata maa ennen kaivua kaapelien läheisyydessä.

Suojaputket

 • Älä riko suojaputkia tai muita kaapelien suojauksia.
 • Jos suojaputki tai suojaus rikkoutuu, ilmoita asiasta heti sähköverkkoyhtiölle.
 • Rikkoutunutta suojaputkea tai suojausta ei saa peittää ennen sähköverkkoyhtiö lupaa.

Yllättäen löytyvät kaapelit

 • Jos kaivutilanteessa paljastuu yllättäen kaapeleita tai kaapeli ei ole merkityssä kohdassa, ilmoita asiasta heti sähköverkkoyhtiölle.

Lisätietoa: Kaapelin vaurioista tulee aina ilmoittaa – myös silloin, kun vaurioitunut kaapeli on löytynyt merkitsemättömästä kohdasta. Jos tällaista kaapelia on vaurioitettu, eikä asiasta ole ilmoitettu, voi sähköverkkoyhtiö laskuttaa kaapelin korjauksesta.

Kaapelien laaja esille kaivaminen

 • Kaapelien laaja esille kaivaminen edellyttää sähköverkkoyhtiön lupaa.
 • Luva edellytyksenä on yleensä kaapelien jännitteettömäksi kytkeminen. Tarvittavat kytkennät tekee sähköverkkoyhtiö.

Tuenta ja vierivät kivet

 • Kivien, kamien ja maamassojen vieriminen kaivannon reunalta kaapelien ja suojaputkien päälle on estettävä.
 • Kaivannossa työskentelyn turvallisuus on varmistettava luiskaamalla tai tukemalla kaivannon reunat.

Esiin kaivetun kaapelin suojaus ja tukeminen

 • Jännitteinen 20 kV maakaapeli on aina suojattava. Tarvittavasta suojauksesta ja tuennasta päättää paikallinen sähköverkkoyhtiö.
 • Suojaus voidaan tehdä esimerkiksi  A-luokan suojaputkella. Suojaukseen kiinnitetään hengenvaara kyltit.
 • Suojausta pitää valvoa ja puutteet on korjattava välittömästi.
 • Sivullisten pääsy kaapeleiden läheisyyteen on estettävä.
 • Kaapelit eivät saa roikkua vapaina vaan ne on tuettava.
 • Tuenta on tehtävä verkkoyhtiön ohjeiden mukaisesti.
 • Tuennasta on huolehdittava, että kaapelit eivät notkahda missään vaiheessa.

Kaapelin peittäminen

 • Kaapelit tulee peittää sähköverkkoyhtiön ohjeiden mukaisesti.
 • Kaapelin suojatäyttöä tulee olla vähintään 20 cm kaapelin ympärillä.
 • Suojatäyttö on hienoa hiekkaa tai muuta kivetöntä hienojakoista maata.
 • Kaapelinvaroitusnauha tai -verkko asennetaan sähköverkkoyhtiön ohjeiden mukaisesti.

Louhinta- ja räjäytystyö

 • Louhinnasta ja räjäytystyöstä kaapelien ja ilmajohtojen läheisyydessä on ilmoitettava sähköverkkoyhtiölle.
 • Sähköverkko suojataan ja tarvittaessa tehdään jännitteettömiksi räjäytystyön ajaksi.
 • Erityisesti ilmassa kulkevien suurjännitejohtojen läheisyydessä tehtävien räjäytystöiden sähköturvallisuus on varmistettava huolellisesti. Räjäytys vaatii sähköverkkoyhtiön luvan.

Hyvä tietää: Esimerkiksi räjäytystyön aiheuttama pölypilvi voi aiheuttaa sähköpurkauksen sähköjohtimien välille.

Kaapelien ja suojaputkien siirrot

 • Kaapelien ja suojaputkien siirrot, myös tilapäissiirrot, on aina tilattava sähköverkkoyhtiöstä.
 • Ulkopuolinen ei saa siirtää verkkoyhtiön omaisuutta.