Työnohjaus

HeadPower Työnohjaus on selainpohjainen infraverkostojen rakentamiseen ja hallintaan liittyvien töiden suunnitteluun, tilaamiseen, toimittamiseen, seurantaan ja raportointiin tarkoitettu sovellus.

Miksi Työnohjaus?

 • Kattaa koko tilaus-toimitus-prosessin kohteen suunnittelusta ja budjetoinnista aina töiden loppudokumentointiin ja laskujen asiatarkastukseen
 • Tarjoaa mahdollisuuden vaiheistaa ja pilkkoa suuret projektit alitöiksi ja -työvaiheiksi
 • Vakioi työtilausten kuvaamista ja muutosten seurantaa
 • Suunnitelmien mukaisten töiden tilaamisen valituilta toimittajilta
 • Reaaliaikainen työvaiheiden seurannan ja raportoinnin
 • Selkeyttää ja helpottaa viestintää eri osapuolien kesken
 • Töiden vaiheet, osapuolet ja tapahtumat tulevat automaattisesti dokumentoitua
 • Antaa työkaluja resurssien ja materiaalien ohjaukseen
 • Tukee laskujen asiatarkastamista laskutusehdotusten avulla
 • Antaa tarkan kuvan projekti-, työ-, resurssi- ja kokonaistilanteesta
 • Integroituu muihin tietojärjestelmiin

Työnohjauksen käyttäjäksi on rekisteröitynyt jo yli 250 yhtiötä ja organisaatiota Suomessa sähkö-, tietoliikenne-, kaukolämpö- ja vesitoimialoilta.

Infraverkostotöiden tilausjärjestelmissä HeadPower Työnohjaus on markkinajohtaja Suomessa.

Tiedot ajan tasalla

Työnohjaus on sovellustuote, jonne voidaan kirjata kaikki verkoston rakentamiseen ja hallintaan liittyvät projektit tietoineen. Projektit ja työt on mahdollista tilata järjestelmän kautta valituilta toimittajilta. Toimittajat voivat raportoida järjestelmän kautta töiden etenemistä ja työn valmistuttua asiatarkastuttaa työhön liittyvät laskutusehdotukset. Lisäksi toimittajat voivat ohjata Työnohjauksen avulla omia resurssejaan. HeadPower Työnohjauksesta on omat versionsa sekä urakoitsijoille että verkkoyhtiöille.

Työnohjaus toimitetaan Software as a Service (SaaS) -periaatteen mukaisena kokonaispalveluna. Sen käyttö ei vaadi asiakkaalta omia palvelininvestointeja tai -ylläpitoa. Työnohjauksen käyttämiseksi riittää pelkkä internetyhteys ja selain. Työnohjaus on riippumaton käyttäjän sijainnista eli sovellus toimii yhtälailla toimistossa kuin kentällä käytettävissä päätelaitteissa.

Työnohjauksen lisäominaisuudet

Työnohjauksen perusversion toimintoja on mahdollista laajentaa yrityksen tarpeen mukaisesti erillisillä lisäominaisuuksilla.

Yleissuunnittelu

 • Tehostaa pitkän aikavälin investointiohjelman suunnittelua ja hallinnointia
 • Mahdollistaa yhtiön hankesalkun muodostamisen ja hankkeiden aikataulutuksen, budjetoinnin ja pisteytyksen
 • Tarjoaa selkeät ja havainnolliset aikajana- ja pylväsdiagrammit verkkoyhtiön yleissuunnittelun tueksi
 • Toteuman seuranta suhteessa tehtyihin suunnitelmiin ja budjetteihin (yleissuunnitelmille budjetoitu ja suunnitelmiin liittyviltä hankkeilta laskutettu)

Energiaviraston yksiköiden kustannusvertailu

 • Työnohjauksen EV-kohdentamisen avulla voidaan jo hanketta suunnitellessa nähdä, miten työn arvioidut kustannukset suhteutuvat Energiaviraston asettamiin yksikkö- eli tavoitehintoihin  ja optimoida tiedon pohjalta kyseisen työn kustannuksia
 • Kun hankkeet niiden päätyttyä EV-kohdennetaan, saadaan tarkka kuva toteutuneiden kustannuksien suhteista Energiaviraston asettamiin tavoitehintoihin.
 • Tarkempi analyysi siitä, miksi joidenkin EV-yksiköiden kohdalla tavoitehinnat ovat ylittyneet tai alittuneet
 • Luo edellytykset EV-kustannusten jatkuvalle seurannalle verrattuna vasta loppuvuodesta tapahtuvaan raportointiin
 • Mahdollisuus sopeuttaa ja optimoida loppuvuoden hankkeita jo toteutuneiden EV-kustannusten perusteella

Kilpailutus

 • Mahdollistaa  hankkeiden tai vuosisopimusten kilpailuttamisen
 • Tarjoaa tehokkaan ja nopean tavan vertailla saatuja tarjouksia
 • Tukee eri urakkamuotoisia kilpailutuksia, esim. kokonaishinta, yksikköhinta ja kokonaisvastuurakentaminen
 • Saatavilla verkkoyhtiön Työnohjaukseen

Työturvallisuuden ja ympäristön hallinta

 • Kaikkien työkohteen turvallisuustietojen kerääminen ja jakaminen keskitetysti yhdessä paikassa
 • Parantaa työturvallisuutta tarjoamalla hankkeen kaikille osapuolille yhteisen työkalun turvallisuuden huomioimiseen suunnitteluvaiheista toteutukseen asti
 • Ominaisuutta hyödyntämällä täytetään säädösvaatimukset työkohteen turvallisuusasiakirjan ja turvallisuussuunnitelmien laatimisesta ja tiedottamisesta hankkeen osapuolille

Resurssienhallinta

 • Mahdollistaa töiden resursoinnin esim. työkuormituksen, töiden keston ja tavoitevalmistumisajankohtien perusteella
 • Pääasiassa tiimipäälliköiden, työnjohtajien ja esimiesten työkalu
 • Tehostaa töiden suunnittelua ja resursointia
 • Auttaa toimitusaikojen pitämisessä ja asentajakohtaisten työkuormitusten tasaa-misessa ja seurannassa
 • Saatavilla urakoitsijan Työnohjaukseen

Karttatoiminnot

 • Mahdollistaa karttapohjaisen tehtävien- ja resurssienhallinnan
 • Kartalla näkyvät kartta-aineisto, tehtävät, POI-pisteet sekä seurattavat ajoneuvot tai muut laitteet
 • Pohjakarttana maantiekartta (Googlen kartta-aineisto), sovellukseen mahdollista tuoda myös omia karttatasoja esim. verkkotiedot
 • Saatavilla sekä urakoitsijan että verkkoyhtiön Työnohjaukseen

Raportointipalvelut

 • Mahdollistaa Työnohjaus-sovellukseen kirjattujen tietojen laajemman hyödyntämisen, raportoinnin ja analysoinnin erikseen avattavan tietokuution kautta
 • Raportointi esimerkiksi Excelin Pivot-taulukon kautta tai erillisellä raportointityökalulla
 • Saatavilla sekä urakoitsijan että verkkoyhtiön Työnohjaukseen

SMS-viestipalvelut

 • Tarjoaa mahdollisuuden lähettää työhön liittyviä kommentteja ja etenemistietoja sähköpostin lisäksi myös tekstiviestein
 • Saatavilla sekä urakoitsijan että verkkoyhtiön Työnohjaukseen