Teema

Ajankohtaisia asioita ja mielenkiintoisia aiheita. Ohjeita, videoita, vinkkejä ja linkkejä sekä muuta hyödyllistä tietoa infraverkkoaloilla työskenteleville. Pysy kanavalla!

Teema:

Asbesti

Tausta

Asbesti aiheuttaa edelleen satoja ammattitauteja vuodessa (TTL, 2017). Asbestin käyttö kiellettiin vuonna 1993, mutta asbestia voi edelleen olla vanhoissa rakennuksissa. Sähkötiloissa on käytetty erityisesti asbestipitoisia suojalevyjä. Ulkotiloissa käytettävissä keskuksissa voi olla asbestipitoinen taustalevy. Lisäksi asbestia voi olla esimerkiksi rappauksessa, pinnoitteissa, laatoissa ja niiden saumoissa.

Luvanvaraiset asbestityöt

Ennen rakenteiden työstämistä, purkua tai saneeraustyötä tulee selvittää sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Vastuu asian selvittämisestä on rakennuttajalla. Rakennuttajan on tarvittaessa käytettävä selvitystyössä asbestikartoitukseen pätevöityneitä asiantuntijoita.

Selvitysvaatimus koskee myös sähköverkon rakenteita ja rakennuksia kuten muuntamoita ja sähköasemia.

Jos rakenteissa on asbestia, ovat niihin kohdistuvat purku- ja saneeraustyöt luvanvaraisia asbestitöitä.

Luvalliset toimenpiteet ja pientyöt

Yksittäisiä toimenpiteitä on kuitenkin mahdollista tehdä ilman asbestikartoitusta tai asbestityölupaa. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi ruuvin poisto ja uudelleen kiinnittäminen rakenteeseen, jossa on tai voi olla asbestipitoisia materiaaleja.

Työn vaarojen tunnistamisen ja arvioinnin perusteella vähäisiä pientöitä on mahdollista tehdä ilman asbestikartoitusta tai asbestityölupaa. Vähäisiä pientöitä verkostoalalla ovat esimerkiksi:

–    Muutaman – enintään kymmenen – reiän poraus esim. kiinnikeitä varten.
–    Yksittäisen kaapeliläpiviennin teko.
–    Kokonaisen asbestia sisältävän osan, esimerkiksi sähkökeskuksen, irrottaminen, jos se voidaan tehdä asbestipitoiseen materiaaliin koskematta.

Vähäisessä pientyössä on käytettävä suojahaalaria, puolinaamarimallista hengityssuojainta, jossa on P2 -luokan suodattimet sekä asbesti-imurilla toteutettua kohdepoistoa.

Ulkotiloissa käytettävän, asbestia sisältävän keskuksen poisto on mahdollista ilman kohdepoistoa, jos irrotustyö voidaan kokonaisuudessaan tehdä kaappia avaamatta. Jos irrotus vaatii kapin avaamisen, on työssä käytettävä kohdepoistoa. Työssä on käytettävä suojahaalaria ja puolinaamarimallista hengityssuojainta, jossa on P2 -luokan suodattimet.

Puretun materiaalin käsittely

Irrotettu asbestia sisältävä rakenne on heti purkamisen jälkeen pakattava kestävään, tiiviiseen ja kaksinkertaiseen muoviin ja suljettava huolellisesti. Jäte merkitään tekstillä “ASBESTIJÄTETTÄ. Pölyn hengittäminen vaarallista /Asbestavfall. Farligt att inandas.” 

Asbestijätettä ei saa sekoittaa muihin jätteisiin. Purettu materiaali kuljetetaan viranomaisten osoittamaan paikkaan ja haudataan viivytyksettä.

Rakennuttajan velvoitteet

Asbestipitoisen materiaalin tunnistaminen ja asbestikartoitus
Rakennuttajan on huolehdittava, että työkohteesta selvitetään sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Asbestikartoitus tai muu selvitys työkohteen asbestittomuudesta on dokumentoitava ja liitettävä työkohteen turvallisuusasiakirjaan. 

Pätevyys
Rakennuttajan on varmistuttava, että asbestityön tekevä yritys ja sen työntekijät ovat rekisteröityneet asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriin. 

Asbestipurkutyöilmoitus
Rakennuttajan on varmistuttava, että asbestipurkutyöstä tehdään asianmukainen ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Ilmoitusta on täydennettävä, jos asbestipurkutyötä tekemään tulee muu kuin ennalta ilmoitettu työntekijä.

Turvallisuussuunnitelma
Rakennuttajan on varmistuttava, että asbestipurkutyöstä tehdään kirjallinen turvallisuussuunnitelma. Suunnitelma on annettava tiedoksi työntekijöille sekä työn vaikutuspiirissä oleville. Yhteisellä rakennustyömaalla suunnitelma on käsiteltävä päätoteuttajan kanssa.

Nimetty työnjohtaja
Rakennuttajan on varmistuttava siitä, että asbestipurkutyöhön on nimetty työnjohtaja, jonka tehtävänä on seurata työn toteutumista turvallisuussuunnitelman mukaisesti. Työnjohtajalla on oltava riittävät valtuudet tehdä tarvittaessa turvallisen purkutyön edellyttämiä päätöksiä.

Toiminta asbestiepäilytilanteessa

Jos ennakkoselvityksistä huolimatta syntyy epäilys, että työtilanteessa tulee vastaan asbestipitoista materiaalia, tulee työskentely keskeyttää ja asiasta tulee välittömästi ilmoittaa esimiehelle. Esimiehen tehtävänä on käynnistää tarvittavat toimenpiteet välittömästi yhdessä työmaan johdon kanssa. Tilanteesta on tiedotettava kaikkia yhteisellä työmaalla toimivia.

 

Lisätietoa:

HeadPower-portaali Työturvallisuusohjeisto T7-130-1 Asbestityöt

Ammattitautien kokonaismäärä on laskussa, mutta ammattiastmojen määrä kasvaa. 2017. Työterveyslaitos.

Muita teemoja:

Öljyvahinko

Öljyvahinko

Teema: Äkillinen öljyvahinko Miten toimitaan, kun on tapahtunut öljyvahinko? Ympäristöohjeistoon kuuluu nyt osana konkreettinen ja käytännönläheinen ohje siitä, miten toimitaan erilaisissa tilanteissa, joissa öljyä on päässyt väärään paikkaan. Selkeässä ohjeessa...

Pylvästyö

Pylvästyö

Teema: Pylvästyö Sähkömarkkinalain vaatimusten mukaisesti ja Energiaviraston valvontamenetelmien kannustamana sähköverkkoyhtiöt korvaavat sähköverkkojen ilmalinjoja maakaapeleilla. Tavoitteena on, että myrsky ja lumikuorma eivät aiheuttaisi sähkökatkoja. Ilmajohtoja...

Uusi Karttapalvelu

Uusi Karttapalvelu

Teema: Uusi Karttapalvelu HeadPower Karttapalvelu on tarkoitettu kaikille verkonrakentamisen, -hallinnan ja -ylläpidon parissa työskenteleville ammattilaisille aina rakennuttajista asentajiin. Karttapalvelu mahdollistaa paikkatietopohjaisen töiden, pöytäkirjojen ja...

GDPR

GDPR

Teema: GDPR - Tietosuoja-asetus EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) korvaa EU:n henkilötietodirektiivin ja Suomessa myös henkilötietolain. Uuden lainsäädännön soveltaminen alkaa koko EU:n alueella 25.5.2018. Tämä tarkoittaa yhtäläisen sääntelyn voimaantuloa...

CE-ajokortti

CE-ajokortti

Teema: CE-ajokortin suorittaminen CE-ajokortti tarvitaan kokonaismassaltaan yli 3500 kg kuorma-auton ja kokonaismassaltaan yli 750 kg hinattavan ajoneuvon yhdistelmän kuljettamiseen, kun joko kuorma-auton kokonaismassa ylittää 7500 kg tai yhdistelmän kokonaismassa...

Lehmien syömät metallit

Lehmien syömät metallit

Teema: Lehmien syömät metallit Tausta Metallien korjaaminen työkohteesta on erityisen tärkeää, sillä maahan jääneet metallit aiheuttavat ongelmia maataloudessa. Erityisesti lehmien ravinnon joukkoon joutuneet, joko rehun joukossa silppuuntuneet tai pellolta suoraan...